ARTHUR RIMBAUD

SEZÓNA V PEKLE

UNE SAISON EN ENFER

Špatná krev
Mauvais sang

Po svých galských předcích mám světle modré oko, štíhlou lebku a neobratnost v boji. Můj oblek mi připadá stejně barbarský jako jejich. Máslem si však vlasy nepotírám.
J'ai de mes ancêtres gaulois l'œil bleu blanc, la cervelle étroite, et la maladresse dans la lutte. Je trouve mon habillement aussi barbare que le leur. Mais je ne beurre pas ma chevelure.

Galové bývali svého času nejméně schopnými stahovači zvířat a spalovači bylin.
Les Gaulois étaient les écorcheurs de bètes, les brûleurs d'herbes les plus ineptes de leur temps.

Po nich mám: modloslužebnictví a lásku ke svatokrádeži - ó! všechny mé neřesti, zlost, smyslnost - jak skvělá je smyslnost; - především lež a lenost.
D'eux, j'ai: l'idolâtrie et l'amour du sacrilège; - oh! tous les vices, colère, luxure, - magnifique, la luxure; surtout mensonge et paresse.

Mám hrůzu ze všech zaměstnání. Šéfové a dělníci, nic než sprostí sedláci. Ruka s perem má stejnou cenu jako ruka s pluhem. - Jaké to století rukou! - Nevím, co si počít s rukama. A mimoto, služebnost vede příliš daleko. Počestnost žebroty mě skličuje. Zločinci se mi hnusí jako vykleštěnci; já jsem bez poskvrny, a je mi to fuk.
J'ai horreur de tous les métiers. Maîtres et ouvrier, tous paysans, ignobles. La main à plume vaut la main à charrue. - Quel siècle à mains! - Je n'aurais jamais ma main. Après, la domesticité mène trop loin. L'honnêtetè de la mendicité me navre. Les criminels dégoûtent comme des châtrés: moi, je sius intact, et ça m'est égal.

Ale! kdo dal mému jazyku tolik věrolomnosti, že až dosud vedl a chránil mou lenost? Aniž bych svého těla používal k získávání obživy, lenivější ropuchy, žil jsem všude.
Mais! qui a fait ma langue perfide tellement, qu'elle ait guidé et sauvegardé jusqu'ici ma paresse? Sans me servir pour vivre même de mon corps, et plus oisif que le crapaud, j'ai vécu partout.

V Evropě je sotva nějaká rodina, kterou bych neznal. - Myslím tím rodiny, jako je ta moje, které vyhlášením Lidských práv získaly všechno. - Z těchto rodin jsem znával každého synka!
Pas une famille d'Europe que je ne connaisse. - J'entends des familles comme la mienne, qui tiennent tout de la déclaration des Droits de l'Homme. - J'ai connu chaque fils du famille!

 

 

Kdybych měl v jedno jakém období francouzských dějin alespoň nějakého předchůdce!
Si j'avais des antécédents à un point quelconque de l'histoire de France!

Bohužel nikoho, nic.
Mais non, rien.

Je mi naprosto jasné, že jsem vždy patřil k nízkému rodu. Revoltu nechápu. Můj rod se pozvedl vždy jen proto, aby plenil; jako vlci dobíjel uštvanou zvěř.
Il m'est bien évident que j'ai toujours été race inférieure. Je ne puis comprendre la révolte. Ma race ne se souleva jamais que pour piller: tels les loups à la bète qu'ils n'ont pas tuée.

Připomínám si dějiny Francie, prvorozené dcery Církve. Jako vesnický výrostek jsem kdysi vykonal cestu do Svaté země; v hlavě nosím cesty po švábských rovinách, pohledy na Cařihrad, jeruzalémské hradby; mariánský kult, dojetí nad Ukřižovaným, procitá ve mně mezi tisíci světskými přeludy. - Sedím, malomocný, na rozbitých hrncích a kopřivách, pod zdí rozhlodanou sluncem. - Později pak, jako rejtar, budu za nocí tábořit pod německým nebem.
Je me rapelle l'histoire de la France fille aînée de l'Église. J'aurais fait, manant, le voyage de terre sainte; j'ai dans la tète des routes dans les plaines souabes, des vues de Byzance, des remparts de Solyme; le culte de Marie, l'attendrissement sur le crucifié s'éveillent en moi parmi mille féeries profanes. - Je suis assis, lépreux, sur les pots cassés et les orties, au pied d'un mur rongé par le soleil. - Plus tard, reître, j'aurais bivaqué sous les nuits d'Allemagne.

Ó! a ještě: tančím o sabatu na rudé mýtině se stařenami a dětmi.
Ah! encore: je danse le sabbat dans une rouge clairière, avec des vieilles et des enfants.

Nepamatuji se na nic, co přesahuje tuto zemi a křesťanství. Věčně bych se v této minulosti mohl střetávat sám se sebou. Ale vždy jen sám, bez rodiny, ostatně; jakou řečí jsem to mluvil? Vůbec se nespatřuji v Kristových poučeních, ani v poučeních vrchnosti - Kristových zástupců.
Je ne me souviens pas plus loin que cette terre-ci et le christianisme. Je n'en finirais pas de me revoir dans ce passé. Mais toujours seul; sans famille; même, quelle langue parlais-je? Je ne me vois jamais dans les conseils du Christ; ni dans les conseils des Seigneurs, - représentants du Christ.

Čím jsem byl v minulém století: znovu se nalézám až dnes. Pryč jsou tuláci, pryč jsou mlhavé války. Nízký rod překryl všechno - lid, jak se říká, rozum, národ a věda.
Qu'étais-je au siècle dernier: je ne me retrouve qu'aujourd'hui. Plus de vagabonds, plus de guerres vague. La race inférieurre a tout couvert - le peuple, comme on à dit, la raison; la nation et la science.

Ó! věda! Vždycky má něco po ruce. Pro tělo i pro duši - poslední pomazání - máme lékařství a filosofii - léky babek kořenářek a upravené lidové písně. A knížecí zábavy, a hry, které zakázali! Geografie, kosmografie, mechanika, chemie!...
Oh! la science! On a tout repris. Pour le corps et pour l'âme, - le viatique, - on a la médicine et la philosophie, - les remèdes de bonnes femmes et les chansons populaires arrangées. Et les divertissements des princes et les jeux qu'ils interdisaient! Géographie, cosmographie, mécanique, chimie! ...

Věda, ta nová šlechta! Pokrok. Svět kráčí vpřed! Proč se neotočí vzad?
La science, la nouvelle noblesse! Le progrès. Le monde marche! Pourquoi ne tournaient-il pas?

Toto je vidění čísel. Spějeme k Duchu. Co říkám, je zcela jisté, je to věštba. Chápu to a protože se neumím vyjadřovat bez pohanských slov, budu raději mlčet.
C'est la vision des nombres. Nous allons à l'Esprit. C'est très-certain, c'est oracle, ce que je dis. Je comprends, et ne sachant m'expliquer sans paroles paîennes, je voudrais me taire.